ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Δημόσιες Συμβάσεις

Με τον Ν. 4412/2016 καθορίσθηκε το πλαίσιο για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και ειδικότερα των συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που συνάπτονται με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, ως Αναθέτουσα Αρχή.

Η διαδικασία εκκινεί με τη δημοσίευση της προκήρυξης της σύμβασης, ακολουθεί η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και ολοκληρώνεται με την υπόδειξη του αναδόχου της σύμβασης.

Σε κάθε ένα από τα ανωτέρω στάδια παρέχεται δικαίωμα έννομης προστασίας, η οποία οριοθετείται με την άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ ή ένστασης ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, ανάλογα με το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ακολούθως, ο οικονομικός φορέας που έχει έννομο συμφέρον δύναται να προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων για την ακύρωση της Απόφασης που εκδόθηκε στο στάδιο της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφερόμενες νομικές υπηρεσίες εκτείνονται στο σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας και συγκεκριμένα αφορούν:

  • στην παροχή νομικών συμβουλών για ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη σύνταξη του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα
  • στη σύνταξη των προδικαστικών προσφυγών και των ενστάσεων που προβλέπονται από την προκήρυξη της σύμβασης μέχρι την κατακύρωση της
  • στην πραγματοποίηση των διαδικαστικών ενεργειών και την προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων με το ένδικο βοήθημα της αίτησης ακύρωσης αλλά και αναστολής της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, καθώς και
  • στην προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επί αποφάσεων που αφορούν στον προσυμβατικό έλεγχο
Σχετική Αρθρογραφία:

Δημόσιες Συμβάσεις