ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Rhetor Law Firm

Τομείς Καριέρας

Συνεργάτες - Δικηγόροι

Αποστολή της Νομικής Διεύθυνσης είναι η διασφάλιση της διαρκούς βελτίωσης ποιότητας των παρεχόμενων νομικών υπηρεσιών της εταιρίας.

Η ομάδα είναι υπεύθυνη για την ανάληψη, τη μελέτη και τον χειρισμό νομικών υποθέσεων, την παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων, την παράσταση σε δικαστήρια και την εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών και μηχανισμών πρόληψης για αποφυγή ή έγκαιρη και έγκυρη επίλυση προβλημάτων.

Κύριοι στόχοι των ανθρώπων μας αποτελούν η υπέρβαση των προσδοκιών των πελατών μας, η προληπτική αντιμετώπιση των αναγκών τους, η αναγνώριση κατάλληλων για αυτούς ευκαιριών και η παροχή συμβουλευτικών στρατηγικών επιλογών και λύσεων.

Τα στελέχη μας είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες δικηγόροι που δρουν ως ομάδα και διακρίνονται για την αξιοπιστία τους, την αφοσίωση στους πελάτες και την αποτελεσματικότητά τους. Κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς δραστηριότητας της εταιρίας, παρέχουν τις νομικές υπηρεσίες τους δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προστιθέμενη αξία και σημαντικά οφέλη στους πελάτες της RHETOR Law Firm.


Ασκούμενοι Δικηγόροι

H RHETOR Law Firm επενδύει σταθερά στις γενιές Y & Z και κερδίζει το στοίχημα της χώρας στο Brain Gain, φιλοξενώντας ασκούμενους από όλο τον κόσμο, οι οποίοι επιδιώκουν ένα δυνατό ξεκίνημα στην καριέρα τους.
Προσφέρουμε θέσεις άσκησης σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς μας, δίνοντας την ευκαιρία στους ασκούμενους δικηγόρους να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία, να ενισχύσουν τις ομαδικές και ηγετικές τους ικανότητες, να μάθουν πώς να εργάζονται αποτελεσματικά σε ένα δυναμικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον υψηλών λειτουργικών προτύπων.

Επιλέγουμε ασκούμενους που έχουν επιδείξει ακαδημαϊκή αριστεία και τεχνική αρτιότητα στους τομείς τους και διακρίνονται για το πάθος και τις καινοτόμες ιδέες τους.

Συνεργαζόμαστε στενά και σταθερά με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, τους δικηγορικούς συλλόγους, τους συλλόγους ασκούμενων δικηγόρων και τον παγκόσμιο οργανισμό ELSA. Συμμετέχουμε σε σχετικές εκδηλώσεις των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων και φορέων, διατηρούμε μια συνεχή ροή επαφών, πληροφοριών και παρουσίασης της εταιρίας μας και των ευκαιριών μας.

Καλωσορίζουμε επίσης και μεμονωμένους υποψηφίους να επικοινωνήσουν μαζί μας, εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους να γίνουν μέλη στην ομάδα της RHETOR Law Firm.

Προσκαλούμε όσους ενδιαφέρονται πραγματικά να αποκτήσουν ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία, να μάθουν πώς καταφέρνουμε να παραμείνουμε ηγέτες στον τομέα μας και να ξεκινήσουν μαζί μας ένα μοναδικό επαγγελματικό ταξίδι.


Διοικητικά Στελέχη

rhetor-slider-02-new.jpg

Οικονομική Διαχείριση

Αποστολή του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης είναι η διασφάλιση της σύννομης, ορθής και ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής και εμπορικής διαχείρισης της εταιρίας.

Η ομάδα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των πολιτικών κοστολόγησης και τιμολόγησης, τη σύνταξη, παρακολούθηση και τήρηση του προϋπολογισμού, την ορθή διαχείριση των χρηματοοικονομικών ροών, τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων και την έγκαιρη και ακριβή υποβολή συστήματος αναφορών.

Τα στελέχη μας παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις, ακρίβεια και έλεγχο, χρησιμοποιώντας δεξιότητες ανάλυσης, παρουσίασης και επίλυσης προβλημάτων, υποστηρίζοντας τις δραστηριότητες μας και επηρεάζοντας τις επιχειρηματικές αποφάσεις με την υποστήριξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων..


Ανθρώπινο Δυναμικό & Διοικητική Μέριμνα

Αποστολή του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας είναι η ανάδειξη της εταιρίας ως έναν από τους προτιμητέους εργοδότες στον κλάδο της και η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της διοικητικής μέριμνας.

Η ομάδα είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και προϋπολογισμό των άμεσων και μελλοντικών αναγκών της εταιρίας σε ανθρώπινο δυναμικό, την εφαρμογή των διαδικασιών Εύρεσης & Επιλογής, Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης, Αξιολόγησης της Απόδοσης, Υποκίνησης, Επιβράβευσης & Αναγνώρισης, Αμοιβών & Παροχών, την ορθή διαχείριση όλων των εργατικών θεμάτων. Συνεισφέρει στη διαχείριση αλλαγών, στη δημιουργία καινοτόμων οργανωτικών δομών, στην ισχυρή εταιρική κουλτούρα και στην εσωτερική επικοινωνία. Συνεργάζεται με όλα τα τμήματα της εταιρίας, δίνοντάς τους εξειδικευμένες συμβουλές για την αγορά εργασίας και βοηθώντας τους επικεφαλής στην αναγνώριση των απαραίτητων ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων για να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας.

Επιπρόσθετα, η ομάδα εξασφαλίζει την ομαλή προμήθεια όλων των απαιτούμενων πόρων και υπηρεσιών βάσει της σχετικής διαδικασίας. Συνεργάζεται με όλες τις οργανωτικές μονάδες της εταιρίας, τους προμηθευτές, υπεργολάβους, κ.α., ενώ διαφυλάσσει τα πρότυπα ποιότητάς μας.
Τα στελέχη μας είναι ενήμερα για τις συνεχώς μεταβαλλόμενες εργασιακές πρακτικές, τις βέλτιστες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οργανωσιακής ανάπτυξης και οικονομικής διαχείρισης. Συγχρόνως, διαθέτουν διοικητικές ικανότητες, πειθώ και άσκηση επιρροής και τάση για επιτεύγματα.


Marketing

Αποστολή του τμήματος Marketing είναι η συνεχής ανάπτυξη της αναγνωρισιμότητας της εταιρίας, η επιτυχημένη προβολή & προώθηση των υπηρεσιών της στις αγορές – στόχους και η ανάδειξη της θετικής εταιρικής εικόνας στην τοπική, ευρύτερη και διεθνή κοινωνία.

Η ομάδα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση και ανάπτυξη της στρατηγικής Marketing και την ευθυγράμμισή της με τη στρατηγική της Επιχειρησιακής Ανάπτυξης στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Συμμετέχει στην κατάρτιση του Σχεδίου και προϋπολογισμού Marketing, υλοποιεί δράσεις εγχώριας και διεθνούς προβολής και προώθησης της εταιρείας και των υπηρεσιών της και εφαρμόζει το Σχέδιο Μ.Μ.Ε. (Media Plan) και Επικοινωνίας.

Επιπρόσθετα, μεριμνά για την αποτελεσματική διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων και τη συμμετοχή της εταιρίας σε στοχευμένες εκδηλώσεις και συνέδρια τρίτων, διαχειρίζεται εγκεκριμένες χορηγίες και εφαρμόζει την πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Τα στελέχη μας διαθέτουν γνώσεις σε θέματα Digital Marketing, Google Analytics metrics, διακρίνονται από πελατοκεντρική αντίληψη, εμπορικό πνεύμα, δημιουργικότητα, καινοτομία και έχουν άριστες ικανότητες επικοινωνίας.


Πληροφοριακά Συστήματα

Αποστολή του τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων αποτελεί η ανάπτυξη της αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών λειτουργιών, της καινοτομίας και ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης τους.

Η ομάδα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών αυτοματοποίησης των λειτουργιών της εταιρίας, βελτιστοποίησης της εργασίας των χρηστών και καλύτερης δυνατής άντλησης πληροφοριών για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση των υποδομών. Διασφαλίζει, από τεχνικής πλευράς, το απόρρητο των πληροφοριών που διακινούνται μέσω των πληροφοριακών δικτύων της εταιρίας και συνεργάζεται με όλες τις οργανωτικές μονάδες της.

Τα στελέχη μας είναι παθιασμένα με την τεχνολογία, έχουν εξαιρετικές ικανότητες διαχείρισης έργων και αποτελούν παράγοντες καινοτομίας με ταχύτητα και προσανατολισμό στον πελάτη.


Γραμματειακή, Διοικητική & Νομική υποστήριξη

Αποστολή του τμήματος Γραμματείας Διοίκησης αποτελεί η παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης της Διοίκησης, της Γενικής Διεύθυνσης, της Νομικής Διεύθυνσης και των υπόλοιπων επιχειρησιακών μονάδων της εταιρίας.

Η ομάδα είναι υπεύθυνη για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των νομικών υποθέσεων της εταιρίας, την οργάνωση, τήρηση και φύλαξη του αρχείου πελατών, την έγκυρη και έγκαιρη διάχυση της πληροφορίας με διακριτικότητα, εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια από και προς τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παραλήπτες και την παροχή άριστης εξυπηρέτησης και ανταπόκρισης των αιτημάτων που προέρχονται από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας.

Τα στελέχη μας είναι ζωτικά μέλη των υποστηρικτικών λειτουργιών μας. Διαθέτουν ισχυρές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες και συντελούν στην επιτυχία όλων των οργανωτικών μονάδων της εταιρίας, προσφέροντας αποτελεσματική συνεργασία και πρόσβαση σε ανθρώπους και πόρους, εναρμονίζοντας στόχους και χρονοδιαγράμματα.