ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Rhetor Law Firm

Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της Δικηγορικής Εταιρείας RHETOR θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας την Ποιότητα, για την εξασφάλιση και διατήρηση του πελατειακού της δυναμικού, την προσέλκυση νέων πελατών και την καθιέρωση της στην αγορά, ως μία αξιόπιστη Δικηγορική Εταιρεία στον τομέα της:

Παροχής νομικών υπηρεσιών

Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, το οποίο και δεσμεύεται να τηρεί, με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας.

Η παρούσα δήλωση Πολιτικής Ποιότητας της εταιρείας μας, αποτελεί δέσμευση για συμμόρφωση με εθνικούς νόμους, κοινοτικές και κανονιστικές οδηγίες κ.λπ., ιδίως του κανονιστικού πλαισίου που ορίζεται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογίας, τις απαιτήσεις του προτύπου και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Αφορά όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας μας, γνωστοποιείται και είναι διαθέσιμη τόσο εντός της επιχείρησης όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη όπως ενδείκνυται και εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των Αρχών και της Φιλοσοφίας του Συστήματος.

Η ευθύνη της υλοποίησης της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας σε συνδυασμό με την λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας, ανατίθεται στον Υπεύθυνο του Συστήματος Διαχείρισης (ΥΣΔ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και συντήρηση του, με στόχο την συνεχή βελτίωση του.

Οι κύριοι σκοποί του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας, είναι:

  • Η πλήρης κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων του Πελάτη καθώς και η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων του.
  • Η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές λαμβάνοντας υπόψη σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις.
  • Η ταχύτητα και πληρότητα στην παροχή των υπηρεσιών μας.

Από τους σκοπούς αυτούς, απορρέουν οι Στόχοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, οι οποίοι τίθενται από τη Διοίκηση της εταιρείας και παρακολουθούνται με ευθύνη του Υπευθύνου του Συστήματος Διαχείρισης. Η εταιρεία δεσμεύεται για την διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων, για την  επίτευξη αυτών των στόχων, που κάθε φορά τίθενται από αυτή.

Τα ποσοτικά και ποσοστιαία μεγέθη των στόχων αυτών, καθώς και ο βαθμός επίτευξης τους, μαζί με την Πολιτική Ποιότητας, εξετάζονται και αξιολογούνται από την Διοίκηση, στα πλαίσια των προγραμματισμένων Ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, με απώτερο σκοπό την συνεχή βελτίωσή του.

Η εταιρεία μέσα από την αταλάντευτη προσήλωση της Διοίκησης, στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας και γενικότερα σε όλη την έκταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας, προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ως παρεπόμενο της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της και της συνεχούς επαύξησης της ποιότητας των παρεχομένων από αυτήν υπηρεσιών.