ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Πτωχευτικό Δίκαιο/Δίκαιο Αφερεγγυότητας

Ο κύκλος ζωής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτός από τη γένεση και τη λειτουργία των οντοτήτων, συμπεριλαμβάνει αναπόφευκτα και τη λύση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκκαθάρισή τους. Απρόβλεπτα γεγονότα, κρίσεις, ακόμη και μεταβολές που αφορούν σε υπηρεσίες, προϊόντα ή καταναλωτικές συνήθειες είναι σε θέση να ανατρέψουν οποιοδήποτε προγραμματισμό και να επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες σε προσωπικό επίπεδο για κάθε εμπλεκόμενο.

Με τον Ν. 4738/2020, αναδιατάσσονται υπό τον μεθοδολογικό τύπο ενιαίου Κώδικα το σύνολο των μέχρι σήμερα δικαστικών και εξωδίκων διαδικασιών πρόληψης και αντιμετώπισης αφερεγγυότητας, τόσο φυσικών, όσο και νομικών προσώπων, ενώ το πρώτον αποκτούν στην ελληνική έννομη τάξη πτωχευτική ικανότητα φυσικά πρόσωπα για μη εμπορικά χρέη. Στον ως άνω Κώδικα εντάσσονται και οι ρυθμιστικές διατάξεις περί διαχειριστών αφερεγγυότητας. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται από τη δημοσίευση του νόμου ή από 1.1.2021 αντίστοιχα κατά τα οριζόμενα στις μεταβατικές διατάξεις.

Η δικηγορική εταιρεία RHETOR, αντιλαμβανόμενη ότι λύσεις τύπου “one size fits all” δεν νοούνται και είναι εκ των πραγμάτων ατελέσφορες, σε συνεργασία με εξειδικευμένους οικονομολόγους, προβαίνει σε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης κάθε επιχείρησης, ώστε να καταστρώσει και να επιλέξει τις βέλτιστες εναλλακτικές.

Ενδεικτικά στις προσφερόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται:

- Διαπραγματεύσεις με πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων φορέων του Δημοσίου και Τραπεζών για την αναδιάρθρωση οφειλών

- Ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

- Κατάρτιση και δικαστική επικύρωση συμφωνιών εξυγίανσης

- Αιτήσεις πτώχευσης

- Μεταπτωχευτικές διαδικασίες

- Αφερεγγυότητα φυσικών προσώπων

Εξειδικευμένοι Δικηγόροι
Σχετική Αρθρογραφία:

Πτωχευτικό Δίκαιο/Δίκαιο Αφερεγγυότητας