ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Αποζημιώσεις & Ικανοποίηση αξιώσεων

Η φιλοσοφία της εταιρίας μας δίνει έμφαση στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, έχοντας ως γνώμονα την οικονομικότερη και ταχύτερη επιδίωξη ικανοποίησης αξιώσεων και αποζημιώσεων κάθε φύσεως.

Κατόπιν λεπτομερούς έρευνας και εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, η εταιρία μας αναλαμβάνει την δικαστική επιδίωξη των απαιτήσεων και καλύπτει όλες τις διαδικασίες μέχρι την αναγκαστική εκτέλεση.

Ειδικότερα η διαδικασία της είσπραξης απαιτήσεων δια της δικαστικής οδού χωρίζεται σε δύο στάδια:

α) στην έκδοση του εκτελεστού τίτλου (δικαστική απόφαση, διαταγή πληρωμής κ.λπ.) βάσει του οποίου θα λάβει χώρα η αναγκαστική εκτέλεση και

β) στην διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (με τη συνδρομή δικαστικού επιμελητή) βάσει της οποίας τελικώς θα εισπραχθούν τα οφειλόμενα. Ενδεικτικά:

Κατάσχεση κινητής (αξιογράφων, μετοχών, εταιρικών μεριδίων, εμπορευμάτων, οχημάτων, χρημάτων κ.λπ.) και ακίνητης περιουσίας
Κατάσχεση απαιτήσεων που διατηρεί ο οφειλέτης έναντι τρίτων (κατάσχεση εις χείρας τρίτου).

Σε αυτό το στάδιο δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η δυνατότητα συμβιβασμού και ρύθμισης της οφειλής, χωρίς να προχωρήσει η διαδικασία της εκτέλεσης στα τελικά της στάδια.

Ειδικότερα:

 • Πνευματικά Δικαιώματα
 • Δυσφήμιση
 • Παραβίαση εμπορικών σημάτων
 • Προσβολή προσωπικότητας
 • Ατυχήματα
 • Είσπραξη οφειλών
 • Διεκδίκηση περικοπών συντάξεων
 • Έκδοση εκτελεστών τίτλων
 • Διαδικασία Αναγκαστικής Εκτέλεσης
 • Αστική Ευθύνη
 • Αδικοπραξίες
 • Αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα