ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Διανοητική Ιδιοκτησία και Αθέμιτος Ανταγωνισμός

Η εταιρία μας, θεωρώντας υψίστης σημασίας την κατοχύρωση των έργων διανοητικής ιδιοκτησίας - βιομηχανικής και πνευματικής - μέσω εξειδικευμένων συνεργατών χειρίζεται υποθέσεις:

• αθέμιτου ανταγωνισμού (καρτελ, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, αθέμιτη απόσπαση πελατείας κλπ.)

• διαφορές που ανακύπτουν από την χρήση εμπορικών σημάτων (προσβολή εμπορικού σήματος)

• Κατοχύρωση εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς εμπορικού σήματος

• Μεταβιβάσεις σημάτων

• Άδεια χρήσης εμπορικού σήματος

• Ευρεσιτεχνίες (πατέντες)

• Βιομηχανικά σχέδια

Εξειδικευμένοι Δικηγόροι