ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Εργατικό Δίκαιο

Η εταιρία μας διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες για υποθέσεις που αφορούν σε όλο το φάσμα του Εργατικού Δικαίου και συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

  • Την παροχή συμβουλευτικής δικηγορίας και τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων για εργοδότες και εργαζομένους σχετικά με κάθε είδους ζήτημα Εργατικού Δικαίου
  • Την εξωδικαστική επίλυση εργατικών διαφορών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, με σκοπό την επίτευξη μιας συμβιβαστικής συμφωνίας προς όφελος αμφοτέρων μερών
  • Την εκπροσώπηση εργαζομένων και εργοδοτών ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για κάθε είδους υπόθεση (υποβολή αίτησης διενέργειας εργατικής διαφοράς, αντίκρουση δελτίων ελέγχων και πράξεων επιβολής προστίμων κλπ.)
  • Την εκπροσώπηση εργαζομένων και εργοδοτών ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής
  • Την άσκηση όλων των ένδικων μέσων για την αποτελεσματική προστασία και δικαστική διεκδίκηση των εργατικών δικαιωμάτων
  • Τον νομικό έλεγχο των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της επιχείρησης και της εν γένει εργασιακής πολιτικής που ακολουθεί ο εργοδότης, καθώς και της εναρμόνισης αυτών στο κείμενο νομοθετικό πλαίσιο
Σχετική Αρθρογραφία:

Εργατικό Δίκαιο