ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Υπηρεσίες

Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που ακυρώνει πρόστιμο του Σ.ΕΠ.Ε για αδήλωτη εργασία

24 Απριλίου 2020
Συνεργάτης Δικηγόρος:

Μία σημαντική δικαστική απόφαση ανοίγει το δρόμο για την ακύρωση των προστίμων που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που φέρονται να απασχολούν ανασφάλιστο προσωπικό.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την απόφαση 780/2020 αντιμετώπισε το θέμα της μη αναγραφής εργαζομένων στον απαιτούμενο -κατ’ εφαρμογή του αρ.1 της ΥΑ 27397/122/19.08.2013 (Β’ 2062/23.08.2013) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα- πίνακα προσωπικού. Το δικαστήριο έκρινε πως επιβλήθηκε παρανόμως σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο ύψους 10.550,54 Ευρώ για την αποδιδόμενη παράβαση, καθώς η υπεράσπιση του προσφεύγοντος κατόρθωσε να αποδείξει ότι δεν υφίστατο οιασδήποτε μορφής εξαρτημένη εργασία μεταξύ των εμπλεκομένων στην επίμαχη υπόθεση.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο υπαλλήλων του Σ.ΕΠ.Ε επιβλήθηκε κατά του προσφεύγοντος που διατηρούσε ατομική επιχείρηση τοποθέτησης πλακιδίων, πρόστιμο για τη μη αναγραφή ενός εργατοτεχνίτη στον πίνακα προσωπικού. Ο εν λόγω εργατοτεχνίτης κατά το Σ.ΕΠ.Ε φερόταν ότι εργαζόταν υπό την επίβλεψη του προσφεύγοντος στην υπό ανέγερση οικοδομή. Όπως βασίμως προβλήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του προσφεύγοντος, μόνο η δήλωση του εργαζόμενου στα ελεγκτικά όργανα ότι γνωρίζει τον προσφεύγοντα, δίχως άλλες αποδείξεις, δεν αποδεικνύει άνευ ετέρου ότι ο προσφεύγων ήταν ο εργοδότης του ιδίως ενόψει της εργασίας και ασφάλισής του σε διαφορετικό πρόσωπο.

Επιπλέον το δικαστήριο, δεχόμενο τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος και το γεγονός ότι ο επίδικος έλεγχος αφορούσε εργαζόμενο σε οικοδομικές εργασίες, ορθώς έκρινε ότι εσφαλμένα βεβαιώθηκε η παράβαση της -δήθεν- μη αναγραφής του σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού. Και αυτό διότι κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο (το έτος 2015) για τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας σε οικοδομικά έργα αντί του πίνακα προσωπικού υπήρχε υποχρέωση τήρησης ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού, η παράλειψη της οποίας επέφερε κατά νόμο διαφορετικές κυρώσεις από το επίδικο πρόστιμο που προβλέπεται σήμερα από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις. Περαιτέρω, κατά τον έλεγχο των πραγματικών περιστατικών, δεν προέκυψε ότι ο προσφεύγων ήταν ο εργολάβος ή υπεργολάβος του υπό κατασκευή οικοδομικού έργου ούτε ότι μεταξύ του προσφεύγοντος και του αδήλωτου εργαζόμενου υπήρχε σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Συμπερασματικά, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ακύρωσε το επιβληθέν πρόστιμο κρίνοντας ότι δεν τίθεται θέμα παράβασης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και δη αυτής της αδήλωτης εργασίας. Με αυτό τον τρόπο, η ανωτέρω απόφαση ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας δικαίου και δίνει τη δυνατότητα άσκησης παρόμοιων προσφυγών σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου επιβάλλονται απαραδέκτως σε βάρος πολιτών πρόστιμα από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Η απόφαση αυτή είναι εξέχουσας σημασίας καθώς εμπλουτίζει τη Νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων, εστιάζοντας στην τήρηση των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος ως προαπαιτούμενο πριν την επιβολή προστίμων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

όπως αναρτήθηκε στο myportal.gr

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα νέα της κατηγορίας