ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Διοικητικό Δίκαιο

Η δικηγορική εταιρία RHETOR είναι η πλέον εξειδικευμένη νομική εταιρία στον τομέα του Διοικητικού Δικαίου, καθώς οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν, άμεσες και εφαρμόσιμες λύσεις στον δαιδαλώδη κλάδο του Διοικητικού Δικαίου, τόσο ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, όσο και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών.

Εκτός από το φορολογικό δίκαιο, αλλά και τις δημόσιες συμβάσεις (Ν. 4412/2016), με τις οποίες υπάρχει έντονη ενασχόληση στην εταιρία μας, μεταξύ άλλων παρέχονται και υπηρεσίες σχετικά με:

  • Εκπροσώπηση ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών
  • Προσφυγές και αιτήσεις ακύρωσης κατά διοικητικών πράξεων
  • Πολεοδομική νομοθεσία
  • Ενστάσεις ενώπιον αρμοδίων Διοικητικών Επιτροπών και Αρχών
  • Αστική Ευθύνη Δημοσίου και ΝΠΔΔ
  • Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
  • Δημοσιονομικό Δίκαιο - Ελεγκτικό Συνέδριο
  • Δίκαιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης