ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Τραπεζικό Δίκαιο

Πελάτες μας είναι τραπεζικά ιδρύματα με μεγάλο όγκο υποθέσεων αλλά και φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποσκοπούν στην αποτελεσματική διευθέτηση των οφειλών τους προς τραπεζικά ιδρύματα. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, είναι απόλυτα καταρτισμένοι και ενημερώνονται διαρκώς για τις νέες νομοθετικές εξελίξεις πάνω στον τομέα τόσο της αναγκαστικής εκτέλεσης όσο και της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων με ιδιαίτερη έμφαση τον τομέα του εξωδικαστικού μηχανισμού επίλυσης επιχειρηματικών οφειλών, αλλά και στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στον τομέα αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Έρευνες ακίνητης περιουσίας
  • Εξώδικες καταγγελίες δανείων (επιχειρηματικών/προσωπικών)
  • Οργάνωση και διεξαγωγή συναντήσεων με αντιμαχόμενα μέρη στα πλαίσια προσπάθειας εξώδικης επίλυσης των διαφορών τους. Η εταιρία μας διαθέτει διαπιστευμένους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαμεσολαβητές.
  • Έκδοση διαταγών πληρωμής
  • Κατάθεση αναγνωριστικών ακυρότητας συμβάσεων αγωγές
  • Αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτων
  • Εγγραφή αναγκαστικών αλλά και συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης επί ακινήτων αλλά και αντίστοιχα εξαλείψεις αυτών
  • Διαδικασίες κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε συνεργασία με καταρτισμένη ομάδα δικαστικών επιμελητών
  • Αναδιάρθρωση επιχειρηματικών και προσωπικών δανείων σε συνεργασία με έμπειρη ομάδα λογιστών-φοροτεχνικών