ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Golden Visa - Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή

Η εταιρεία μας, μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών της, παρέχει πλήρη κάλυψη και νομική συμβουλή σε όλα τα στάδια που απαιτούνται, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός επενδυτής, όσο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του, να εισέλθουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και μέσω επένδυσης σε ακίνητη περιουσία της οποίας η ελάχιστη αξία κατά το χρόνο κτήσης της είναι τουλάχιστον 250.000€*, να αποκτήσουν την μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή (άρθρο 20Β του Ν. 4251/2014) (Πρόγραμμα GOLDEN VISA). Ειδικότερα η εταιρεία μας παρέχει:

*Ισχύουν διαφορετικοί όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής της επένδυσης.

  • Νομική συμβουλή και μελέτη φακέλου του ενδιαφερόμενου, ώστε να διαπιστωθεί αν ο ίδιος και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του, πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου
  • Έκδοση ελληνικού Α.Φ.Μ για τον ενδιαφερόμενο και όλα τα εξαρτώμενα μέλη
  • Άνοιγμα ελληνικού τραπεζικού λογαριασμού και συνδρομή στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών (μεταφράσεις, επικυρώσεις κ.λπ.)
  • Πλήρης νομικός έλεγχος (βαρών, ιδιοκτησίας κ.λπ.) του ακινήτου που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος και νομική συμβουλή σε όλα τα στάδια της αγοραπωλησίας μέχρι και την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου
  • Συγκέντρωση όλων των απαραιτήτων νόμιμων δικαιολογητικών και κατάθεση φακέλου στην αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση
  • Συντονισμός βιομετρικών εξετάσεων και παρακολούθηση υπόθεσης μέχρι την έκδοση της απόφασης
  • Πλήρη Δικαστική προστασία (προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κ.λπ.)


FAQs

Με το άρθρο 91 του Ν. 5007/2022 τροποποιήθηκε το άρθρο 20Β του Ν. 4251/2014 και μεταξύ άλλων, αυξήθηκε το ελάχιστο όριο επένδυσης για τη κτήση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή (GOLDEN VISA) στο ποσό των 500.000 ευρώ, με επένδυση σε ένα και μόνο ακίνητο και μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας, ήτοι:

-Τις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου τομέα Αθηνών

-Τον Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής

-Τον Δήμος Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

-Την Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου

-Την Περιφερειακή Ενότητα Σαντορίνης

Όμως, με το άρθρο 92 του Ν. 5007/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται ότι στη περίπτωση κατά την οποία, ο ενδιαφερόμενος επενδυτής, καταβάλλει τουλάχιστον 10% του συνολικού τιμήματος μέχρι τις 31.07.2023, με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο, ή ιδιωτικό συμφωνητικό βέβαιης χρονολογίας, τότε το ελάχιστο όριο επένδυσης ακόμα και για αυτές τις περιοχές, ορίζεται στo ποσό των 250.000 ευρώ και μπορεί μάλιστα να αφορά ένα ή και περισσότερα ακίνητα, αρκεί η επένδυση να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 31.12.2023.

Κατά τα λοιπά και σε όλες τις λοιπές περιοχές της Επικράτειας, το ελάχιστο όριο επένδυσης παραμένει στο ποσό των 250.000 ευρώ και μπορεί να αφορά ένα ή και περισσότερα ακίνητα.

Ο Νόμος 4251/2014 αναφέρει ότι από τη στιγμή της λήψης των βιομετρικών εξετάσεων, ο χρόνος ανέρχεται σε 2 μήνες, πλην όμως στην πράξη και αναλόγως της Περιφέρειας που θα κατατεθεί ο φάκελος του επενδυτή, ο χρόνος εξέτασης μπορεί και να ξεπεράσει τους 6 μήνες. Καθόλη τη διάρκεια εξέτασης του φακέλου ο επενδυτής έχει το δικαίωμα να παραμείνει στην Ελλάδα. 

Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 περ. α’ του άρθρου 20Β του Ν. 4251/2014, η οποία ρητά προβλέπει νόμιμη είσοδο του επενδυτή με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής πριν την είσοδο του επενδυτή στην Ελληνική Επικράτεια, μέσω πληρεξουσίου εγγράφου, το οποίο είτε έχει συνταχθεί και θεωρηθεί ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής είτε έχει συνταχθεί από αλλοδαπή αρχή ή συμβολαιογράφο αλλοδαπής και φέρει την επισημείωση της Χάγης (ΑPOSTILLE) και με τη ρητή προϋπόθεση ότι ο επενδυτής ή/και τα μέλη της οικογενείας του, θα εισέλθουν στην Ελληνική Επικράτεια και θα υποβάλλουν τα απαραίτητα βιομετρικά στοιχεία, ενώπιον της αρμόδια υπηρεσίας και εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Ναι, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα παραμείνει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια, πριν από την αίτησή του για Ελληνική Ιθαγένεια και ότι πληροί επίσης τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Ελληνικό κώδικα Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004).

Τα μέλη της οικογενείας του επενδυτή, δικαιούνται, επίσης, ατομικής αδείας διαμονής. Θα πρέπει να καταθέσουν ατομικές αιτήσεις. Η δική τους άδεια διαμονής ανανεώνεται ή / και λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας.

Όχι. Έχει όμως τη δυνατότητα να είναι μέτοχος, μέλος Δ.Σ. ή διευθύνων σύμβουλος εταιρείας.

Ναι μπορεί να ανανεώνεται ανά πέντε (5) έτη κάθε φορά, υπό την προϋπόθεση ότι ο επενδυτής διατηρεί το ακίνητο στη κυριότητά του και υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλει εμπροθέσμως και ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας, σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ναι, ο Νόμος αναφέρει ρητά ότι διαστήματα απουσίας του επενδυτή ή/και των μελών της οικογενείας του από τη χώρα, δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατέχει στην κυριότητά του το ακίνητο.

Όχι, προβλέπονται περισσότερες εναλλακτικές δυνατότητες:

-χρονομεριστική μίσθωση τουλάχιστον δεκαετούς διαρκείας, ή

-μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τουλάχιστον δεκαετούς διαρκείας

υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος 4251/2014

Ναι, αρκεί οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του νομικού προσώπου να ανήκουν εξ’ ολοκλήρου στον επενδυτή.

- Μπορεί να διαμείνει συνεχόμενα στην Ελλάδα καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής

– Μπορεί να ταξιδέψει σε άλλες χώρες της ζώνης Σένγκεν για έως τρεις μήνες ανά εξάμηνο.

– Έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και παιδείας, όπως και οι Έλληνες πολίτες

Εξειδικευμένοι Δικηγόροι