ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Golden Visa - Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή

Η εταιρία μας, μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών της, παρέχει πλήρη κάλυψη και νομική συμβουλή σε όλα τα στάδια που απαιτούνται, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός, όσο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του, να εισέλθουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και μέσω επένδυσης σε ακίνητη περιουσία αξίας τουλάχιστον 250.000€, να αποκτήσουν τη μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή (άρθρο 20Β του Ν. 4251/2014) (Πρόγραμμα GOLDEN VISA). Ειδικότερα η εταιρία μας παρέχει:

  • Νομική συμβουλή και μελέτη φακέλου του ενδιαφερόμενου, ώστε να διαπιστωθεί αν ο ίδιος και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του, πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου
  • Έκδοση ελληνικού Α.Φ.Μ για τον ενδιαφερόμενο και όλα τα εξαρτώμενα μέλη
  • Άνοιγμα ελληνικού τραπεζικού λογαριασμού και συνδρομή στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών (μεταφράσεις, επικυρώσεις κ.λπ.)
  • Πλήρης νομικός έλεγχος (βαρών, ιδιοκτησίας κ.λπ.) του ακινήτου που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος και νομική συμβουλή σε όλα τα στάδια της αγοραπωλησίας μέχρι και την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου
  • Συγκέντρωση όλων των απαραιτήτων νόμιμων δικαιολογητικών και κατάθεση φακέλου στην αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση
  • Συντονισμός βιομετρικών εξετάσεων και παρακολούθηση υπόθεσης μέχρι την έκδοση της απόφασης
  • Πλήρη Δικαστική προστασία (προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κ.λπ.)

Υπηρεσίες
Εξειδικευμένοι Δικηγόροι