ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Υπηρεσίες

Το Πρόγραμμα «GOLDEN VISA»

25 Νοεμβρίου 2019
Συνεργάτης Δικηγόρος:
Υπηρεσία:

Το πρόγραμμα GOLDEN VISA, εισήχθη και εφαρμόστηκε στη χώρα μας για πρώτη φορά με τον Ν. 4146/2013. Επανεισήχθη αναδιατυπωμένο με τον Ν. 4251/2014 και ειδικότερα με τα άρθρα 16 και 20 αυτού, τα οποία, έπειτα και από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις που ακολούθησαν στο μεσοδιάστημα, ισχύουν μέχρι και σήμερα.

Σκοπός του Νομοθέτη, ήταν, μεταξύ άλλων, η τόνωση της εγχώριας κτηματαγοράς και πράγματι, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: με βάση πρόσφατα επίσημα στοιχεία (Σεπτέμβριος 2019) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχουν εκδοθεί μέχρι και σήμερα περίπου 5.300 μόνιμες άδειες διαμονής επενδυτών (χωρίς να υπολογίζονται τα μέλη οικογενείας που τους συνοδεύουν). Η συντριπτική πλειοψηφία των αδειών που έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής, προέρχεται από επενδύσεις που πραγματοποιούνται, σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Αν θέλει μάλιστα, να κατατάξει κανείς τις άδειες διαμονής επενδυτών που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, βάσει εθνικότητας, καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι, στην κορυφή αυτής της λίστας βρίσκονται οι Κινέζοι με μεγάλη διαφορά από τους δεύτερους Τούρκους, με τους Ρώσους να έρχονται τρίτοι και με αρκετές χώρες να ακολουθούν (με τη σειρά: Αίγυπτος, Λίβανος, Ιράν, Ιράκ κτλ) συμπληρώνοντας, αυτήν την «άτυπη» κούρσα μεταξύ των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν επενδύσει, στην χώρα μας.

Τι ακριβώς όμως, είναι το πρόγραμμα GOLDEN VISA;

Επί της ουσίας πρόκειται για μια άδεια διαμονής, η οποία χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών, που πραγματοποιούν διαφορών ειδών επενδύσεις στη χώρα μας, όπως αυτές απαριθμούνται στον νόμο. Η χορηγούμενη άδεια διαμονής, διέπεται από διαφορετικές προϋποθέσεις κτήσης και κατατάσσεται επί της ουσίας, σε δύο μεγάλες κατηγορίες, αναλόγως της μορφής της επένδυσης (Η 2η αποτελεί και την κατηγορία, στην οποία θα επικεντρωθούμε στο παρόν άρθρο μιας και παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον).

Συγκεκριμένα, αναλόγως της μορφής της επένδυσης, χορηγείται:

  1. «Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα » σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι, είτε οι ίδιοι, είτε μέσω νομικών πρόσωπων, έχοντας εισέλθει νομίμως στη χώρα και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 16 του Ν. 4251/2014 ως ισχύει σήμερα, έχουν πραγματοποιήσει:

α) Επενδύσεις που έχουν θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία

β) «Στρατηγικές επενδύσεις»

γ) Άυλες επενδύσεις (Ενδεικτικά: προθεσμιακές καταθέσεις, εισφορά κεφαλαίου σε εταιρία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, αγορά ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, αγορά μεριδίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο κ.α.) αξίας τουλάχιστον 400.000 € ή

  1. «Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή», σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος, έχοντας εισέλθει νομίμως στη χώρα και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 20 περ. Β του Ν 4251/2014 ως ισχύει σήμερα:

α) Διαθέτει, κατά πλήρη κυριότητα και νομή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

β) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νομή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., του οποίου τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατέχει εξ ολοκλήρου.

γ) Έχει συνάψει μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης σύνθετου τουριστικού καταλύματος, ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος,

δ) Απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νομή ως εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόμος ή συνέπεια γονικής παροχής, ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, και είναι ενήλικας.

Μάλιστα, σχετική Υπουργική Απόφαση, προέβλεψε και τις προϋποθέσεις κτήσης της άνω άδειας διαμονής, μέσω αγοράς αγροτεμαχίου ή οικοπέδου στο οποίο ο επενδυτής, επιθυμεί, μετέπειτα, μέσω εργολαβικού συμφωνητικού να ανεγείρει ή να αναπαλαιώσει κατοικία

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις χορήγησης μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή (2η κατηγορία), η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας, καθώς αντίστοιχα και το συνολικό συμβατικό τίμημα των μισθώσεων των άνω αναφερόμενων καταλυμάτων ή συμβάσεων μίσθωσης έχει καθοριστεί στο ποσό των 250.000 και το ποσό καταβάλλεται στο σύνολο του, δυνάμει των πολύ πρόσφατων αλλαγών του Νόμου («Επενδύω στην Ελλάδα) είτε α) με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό πληρωμών του πωλητή που τηρείται, σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, είτε β) με μεταφορά πίστωσης, είτε γ) μέσω P.O.S εγκατεστημένου από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα, με χρέωση τραπεζικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του αγοραστή, σε λογαριασμό πληρωμών του πωλητή, που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα, Οι ως άνω τρόποι πληρωμής δύνανται να πραγματοποιηθούν και από σύζυγο ή/και από συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β` βαθμού του αγοραστή και καταλαμβάνουν και τις καταβολές που έχουν λάβει χώρα, με τους άνω τρόπους πληρωμής, από 01.01.2017 μέχρι σήμερα. Με την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας και της μεταγραφής της πράξης στο αρμόδιο Κτηματολόγιο, ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως ή μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλει πλήρη φάκελο σε οποιαδήποτε υπηρεσία μίας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας επιθυμεί, δυνάμει πρόσφατης Υπουργικής απόφασης που είχε ως απώτερο σκοπό, την αποσυμφόρηση των μεγάλων αστικών κέντρων και την μείωση του χρόνου αναμονής.

Μπορεί επίσης, αν το επιθυμεί, να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του (έτερος των συζύγων, άγαμα τέκνα των συζύγων κάτω των 21 ετών, απευθείας ανιόντες των συζύγων), τα οποία καταθέτουν σχετικό φάκελο συνοδευόμενο από σχετικό παράβολο και αποκτούν άδεια, η οποία λήγει ταυτόχρονα με αυτήν του επενδυτή.

Η άδεια διαμονής χορηγείται αρχικά στον αιτούντα, για 5 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης αυτής, κάθε φορά, για άλλα 5 έτη και για όσο χρόνο ο επενδυτής διατηρεί στην κυριότητά του ακίνητο.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι, ο Νόμος, όπως ισχύει σήμερα, δίνει πλέον τη δυνατότητα σε πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στη χώρα μας και ο οποίος έχει αποκτήσει την άνω αναφερόμενη άδεια διαμονής, να θεμελιώσει και δικαίωμα κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας, δίνοντας έτσι ένα ακόμα –έστω και μακροπρόθεσμο- ισχυρό κίνητρο.

Το μέλλον του προγράμματος, μόνο ευοίωνο θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς και αυτό γιατί, τόσο η επικείμενη εφαρμογή της πολυπόθητης, τριετούς αναστολής του Φ.Π.Α που εξήγγειλε σε πρόσφατη ομιλία του ο πρωθυπουργός, όσο και οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Νόμου, είναι βέβαιο, ότι θα οδηγήσουν σε μια διαρκώς αυξανόμενη προσέλκυση ξένων επενδυτών στη χώρα μας.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα νέα της κατηγορίας