ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Δίκαιο Τουρισμού

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που συνεισφέρουν στο ΑΕΠ της Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί θέσεις εργασίας και έναν κύκλο επαγγελμάτων που χρειάζονται εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Η δικηγορική εταιρεία RHETOR διατηρεί στο δυναμικό της συνεργάτες με γνωστικό υπόβαθρο και εμπειρία στον τουριστικό κλάδο και είναι σε θέση να παράσχει στους πελάτες της πάσης φύσεως υπηρεσίες όπως

  • Σύνταξη και επισκόπηση συμβάσεων μεταξύ tour operator, τουριστικών πρακτορείων, ξενοδοχείων (guarantee, allotment, οργανωμένα ταξίδια κλπ)
  • Συμβάσεις διοίκησης και διαχείρισης ξενοδοχείων, καθώς και συμβάσεις συνεργασιών υπό τον τύπο δικαιόχρησης, consortia κλπ)
  • Διαδικασίες ενώπιον ΕΟΤ
  • Αξιώσεις πελατών και καταναλωτών
  • Υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας (due diligence) στο πλαίσιο συγχωνεύσεων και εξαγορών τουριστικών επιχειρήσεων και ιδίως ξενοδοχείων
  • Εκπροσώπηση κατά τη διάρκεια συλλογικών διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας τουριστικών επαγγελμάτων