ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Δίκαιο Τουρισμού

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που συνεισφέρουν στο ΑΕΠ της Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί θέσεις εργασίας και έναν κύκλο επαγγελμάτων που χρειάζονται εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Η δικηγορική εταιρεία RHETOR διατηρεί στο δυναμικό της συνεργάτες με γνωστικό υπόβαθρο και εμπειρία στον τουριστικό κλάδο και είναι σε θέση να παράσχει στους πελάτες της πάσης φύσεως υπηρεσίες όπως

-Σύνταξη και επισκόπηση συμβάσεων μεταξύ tour operator, τουριστικών πρακτορείων, ξενοδοχείων (guarantee, allotment, οργανωμένα ταξίδια κλπ)

- Συμβάσεις διοίκησης και διαχείρισης ξενοδοχείων, καθώς και συμβάσεις συνεργασιών υπό τον τύπο δικαιόχρησης, consortia κλπ)

- Διαδικασίες ενώπιον ΕΟΤ

- Αξιώσεις πελατών και καταναλωτών

- Υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας (due diligence) στο πλαίσιο συγχωνεύσεων και εξαγορών τουριστικών επιχειρήσεων και ιδίως ξενοδοχείων

- Εκπροσώπηση κατά τη διάρκεια συλλογικών διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας τουριστικών επαγγελμάτων.

Εξειδικευμένοι Δικηγόροι
Σχετική Αρθρογραφία:

Δίκαιο Τουρισμού