ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Εταιρικό Δίκαιο

Στη δικηγορική εταιρία RHETOR προσφέρουμε ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υπηρεσιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, με γνώμονα την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας, καθώς και την αποφυγή περιττών δικαστικών διενέξεων.

  • Παροχή ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης εταιριών
  • Ίδρυση εταιριών κάθε τύπου
  • Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιριών – ίδρυση θυγατρικών αλλοδαπών εταιριών και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα
  • Εξαγορές και συγχωνεύσεις, δηλαδή η με οποιοδήποτε τρόπο και ποσοστό απόκτηση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων έτερης επιχείρησης, καθώς και ο μετασχηματισμός εταιριών (μετατροπή σε άλλη νομική μορφή, διάσπαση, απόσχιση κλάδου, απορρόφηση, συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας), αλλά και οι αναδιαρθρώσεις αυτών.
  • Due Diligence εταιριών
  • Εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις συνεργασίας, συμβάσεις έργου κ.λπ.
  • Αντιπροσώπευση εταιριών ενώπιον δημόσιων αρχών και κάθε βαθμίδας δικαστηρίου
  • Shareholders Agreements & M.O.U.'s
  • Ενδοεταιρικές διενέξεις (Αποχώρηση και αποκλεισμός εταίρου, δικαιώματα μειοψηφίας, αίτηση διαχειριστικού ελέγχου, εταιρική αγωγή, αγωγή λογοδοσίας, προσβολή αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου κτλ.)