ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Υπηρεσίες

DO’S & DON’TS Δημοσίων Συμβάσεων

23 Μαρτίου 2020
Συνεργάτης Δικηγόρος:
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
Συνεργάτης Δικηγόρος:
 • Ποια η βέλτιστη διαχείριση για μία δημόσια σύμβαση εν ισχύ;

Do’s

 • Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας, ο ανάδοχος, εντός 20 ημερών, γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή ότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της υφιστάμενης σύμβασης εξαιτίας την ακραίων περιστάσεων που αντιμετωπίζουμε.
 • Με την ανωτέρω γνωστοποίηση, επικαλείται την κατάσταση ανωτέρας βίας που διανύουμε και έχει ήδη αναγνωριστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και ταυτόχρονα ζητάει την παράταση του χρόνου εκπλήρωσης της παροχής, για όσο χρόνο διαρκέσει η κατάσταση ανωτέρας βίας.
 • Με τον τρόπο αυτό ο ανάδοχος θα επιτύχει την αναστολή του χρόνου εκπλήρωσης της παροχής, για όσο χρόνο διαρκεί η κατάσταση της ανωτέρας βίας.

Don’ts

 • Ο ανάδοχος σταματάει την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή, γιατί εξυπακούεται πως μένει σπίτι.
 • Ο ανάδοχος δεν δίνει άδεια στους συνεργάτες του, παρόλο που ο νόμος ορίζει τα αντίθετα, διότι πρέπει να εκτελέσει την σύμβαση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
 • Τι προβλέπεται για τις εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες;

Do’s

 • Με την από 20.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2020), άρθρο εξηκοστό προβλέπεται η δυνατότητα των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων: α) αναβολής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) παράτασης της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) αναστολής κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) χορήγησης παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση. Η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Υπουργό ή το οικείο όργανο της αναθέτουσας αρχής.
 • Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση, ο υποψήφιος συνεχίζει να λαμβάνει μέρος στις διαγωνιστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις προθεσμίες που τίθενται από τις εκάστοτε διακηρύξεις.
 • Συνεχίζει την κατάθεση προδικαστικών προσφυγών ή ενστάσεων στις αντίστοιχες προθεσμίες.
 • Οι προθεσμίες άσκησης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ και ενστάσεων ενώπιον Αναθετουσών Αρχών που δεν έχουν αποφασίσει την αναβολή του διαγωνισμού, την παράταση ή αναστολή των προθεσμιών εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες.
 • Η προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου δια της άσκησης αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά Απόφασης της ΑΕΠΠ ή της Αναθέτουσας Αρχής (σε περίπτωση ένστασης) δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και ασκούνται εντός των προθεσμιών που ήδη προβλέπονται από τον Ν. 4412/2016.

Don’ts

 • Ο υποψήφιος δεν καταθέτει προσφορά στις διαγωνιστικές διαδικασίες, διότι πιθανόν να ανασταλούν οι καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσης προσφοράς.
 • Ο υποψήφιος/συμμετέχον δεν καταθέτει ένσταση ή προδικαστική προσφυγή διότι πληροφορήθηκε από την τηλεόραση ότι αναστέλλεται η λειτουργία των δικαστηρίων.
Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα νέα της κατηγορίας