ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τομείς δραστηριότητας

Φορολογικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας, παραμένοντας διαρκώς ενημερωμένη σχετικά με τις νέες φορολογικές εξελίξεις, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για θέματα που αφορούν σε φόρους, πρόστιμα, δασμούς και τέλη, υποστηρίζοντας τους εντολείς μας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων, αλλά και εκπροσωπώντας τους σε εξωδικαστικές ή δικαστικές διαφορές τους με τις Φορολογικές Αρχές. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την παροχή γενικής νομικής συμβουλής επι θεμάτων Φορολογικού Δικαίου καθώς επίσης και την σύνταξη και κατάθεση:

  • Υπομνημάτων παροχής εξηγήσεων επί σχετικών προσκλήσεων των Φορολογικών Αρχών
  • Αντιρρήσεων κατά προσωρινών πράξεων
  • Ενδικοφανών Προσφυγών (με η χωρίς αίτημα αναστολής) κατά οριστικών πράξεων
  • Υπομνημάτων επί -ήδη κατατεθεισών- Ενδικοφανών Προσφυγών
  • Προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων κατά ρητών αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και -ελλείψει ρητών αποφάσεων- κατά της τεκμαιρόμενης απόρριψης Ενδικοφανών Προσφυγών
  • Αιτημάτων αναστολής (επί κατατεθεισών Προσφυγών) ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων
  • Ανακοπών (με η χωρίς αίτημα αναστολής) κατά Ατομικών Ειδοποιήσεων
Εξειδικευμένοι Δικηγόροι