ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Rhetor's Scholarship - Προκήρυξη Υποτροφιών σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

19 Σεπτεμβρίου 2023

Η Rhetor Law Firm προκηρύσσει μία έως τρεις Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι Υποτροφίες θα απονεμηθούν σε αποφοίτους Νομικής, Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, οι οποίοι έχουν επιτύχει σε ένα από τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

1. ΠΜΣ με τίτλο: «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο»

2. ΠΜΣ με τίτλο: «Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη»

3. ΠΜΣ με τίτλο: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές»

4. ΠΜΣ με τίτλο: «Εμπορικό Δίκαιο»

5. ΠΜΣ με τίτλο: «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές»

6. ΠΜΣ με τίτλο: «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες»

7. ΠΜΣ με τίτλο: «European Business and Economic Law»

8. ΔΠΜΣ με τίτλο: «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»

9. ΔΠΜΣ με τίτλο: «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση»

10. ΔΠΜΣ με τίτλο: «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη»

11. ΔΠΜΣ με τίτλο: «Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές»

12. ΔΠΜΣ “Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πράξη”

13. ΔΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Στους επιτυχόντες, η Rhetor προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης απασχόλησης στα γραφεία της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίνοντας έτσι μια μοναδική ευκαιρία στους υπότροφους να ξεκινήσουν μια δυναμική καριέρα.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Να είναι απόφοιτοι Νομικής, Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

2) Να είναι στις 10 πρώτες θέσεις στη σειρά κατάταξης ενός από τα προαναφερθέντα ΠΜΣ και ΔΠΜΣ

3) Να μην έχουν λάβει άλλη Υποτροφία Απαλλαγής Διδάκτρων

4) Να έχουν βαθμό πτυχίου 7,5 και άνω

Διαδικασία:

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο hr@rhetor.gr μέχρι 10 Νοεμβρίου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Υπεύθυνη Δήλωση μη λήψης υποτροφίας
  • Βεβαίωση Κατάταξης από την Γραμματεία
  • Σειρά Κατάταξης στο ΠΜΣ ή στο ΔΠΜΣ
  • Η συνέντευξη με την Επιτροπή Αξιολόγησης

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς τους, μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail: hr@rhetor.gr ή στο τηλέφωνο 2310 235622 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 21:00.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι υπότροφοι συμπληρώνουν και υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 10 Νοεμβρίου 2023.

Με την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος υπότροφος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους.

H Rhetor θεωρεί ότι η αίτηση έχει υποβληθεί από τον υποψήφιο υπότροφο και ότι τα στοιχεία που δηλώνονται σε αυτήν είναι ακριβή, αληθή και έγκυρα. Η Rhetor διατηρεί κάθε δικαίωμα να ακυρώσει την αίτηση ή την υποψηφιότητα ή την ανακήρυξη του αιτούντος σε Υπότροφο εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή διαπιστωθεί ανακρίβεια στα δηλωθέντα στοιχεία.

Τα στοιχεία που θα υποβάλλει κάθε υποψήφιος υπότροφος θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής και θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους μόνο για την εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού.

Η Rhetor διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών ή/και τη χρονική διάρκεια της ανακήρυξης των υποτρόφων. Επίσης, η Rhetor διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να ζητήσει από οποιοδήποτε υποψήφιο υπότροφο, είτε πριν είτε μετά την ανακήρυξη των υποτρόφων, επιπλέον έγγραφα, για πιστοποίηση της εγκυρότητας των ήδη δηλωθέντων στοιχείων από τον υποψήφιο υπότροφο.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Κατά την εκτίμηση των υποψηφιοτήτων, όπως αυτά θα αποδεικνύονται και από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, βαρύνουσα σημασία θα έχουν:

  • Σειρά Κατάταξης στο ΠΜΣ ή στο ΔΠΜΣ
  • Η συνέντευξη με την Επιτροπή Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να συνεκτιμήσει ελεύθερα τυχόν άλλους ειδικούς παράγοντες που θα προκύψουν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων. Η Rhetor αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση της την χορήγηση των Υποτροφιών, αφού εκτιμήσει όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου υποτρόφου.

Όλοι οι υποψήφιοι υπότροφοι θα ενημερωθούν για το αν επιλέχθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα τους αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν χρησιμοποιήσει κατά την υποβολή της αίτησής τους, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από το τέλος της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών.

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στο πλαίσια της παρούσας διαδικασίας , θα απονεμηθούν μία (1) έως (3) υποτροφίες. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποτρόφων που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα συνεκτιμηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανάδειξη των υποτρόφων.

Σημειώνεται ότι στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης ή/και στις συνεντεύξεις των υποψηφίων υποτρόφων, δύναται να παρευρίσκεται, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως και ανεξάρτητος σύμβουλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Ο Υπότροφος αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

• Να ενημερώνει την Rhetor Law Firm άμεσα για αλλαγές δηλωθέντων στοιχείων, που έχει υποβάλει

• Να παρασταθεί σε κάθε συναφή εκδήλωση που τυχόν πραγματοποιήσει η Rhetor Law Firm, στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών

• Να ενημερώσει άμεσα, εγγράφως, την Rhetor σε περίπτωση μεταγραφής του σε άλλη Σχολή / Τμήμα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστήμιο ή σε περίπτωση διακοπής σπουδών.

Σε περίπτωση παράβασης κάποιας από τις παραπάνω υποχρεώσεις του υποτρόφου, η Rhetor Law Firm διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του τυχόν ήδη καταβληθέντος ποσού ή/και να διακόψει τη χορήγηση της Υποτροφίας. Ενδεικτικά, αυτό μπορεί να συμβεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

Σε περίπτωση που ο Υπότροφος διακόψει τις σπουδές του.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι το σύνολο ή κάποια από τα στοιχεία που υπέβαλε ο Υπότροφος είναι ψευδή ή παραποιημένα με οποιονδήποτε τρόπο.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης των υποτροφιών η Rhetor Law Firm κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της χορήγησης των υποτροφιών. Με την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο αιτών συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας χορήγησης των υποτροφιών. Τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για τον σκοπό της συλλογής τους και θα καταστραφούν άμεσα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης των υποτροφιών, ενώ ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας, που θα συμμετέχουν στην διαδικασία αξιολόγησης (ανεξάρτητος σύμβουλος της Επιτροπής Αξιολόγησης). Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Η Rhetor Law Firm εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Κάθε αιτών έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για να ασκήσετε κατά περίπτωση τα δικαιώματα που σας αφορούν, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: privacy@rhetor.gr. Οι πληροφορίες, κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες, που αναλαμβάνονται κατά τα άρθρα 15 έως 22 και 34 GDPR, παρέχονται δωρεάν. Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται η δικηγορική εταιρεία Rhetor Law Firm. Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική σελίδα αυτής www.dpa.gr.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται κατά την αποστολή των δικαιολογητικών τους στο e-mail: hr@rhetor.gr να αναγράψουν ρητά το εξής κείμενο: “Έλαβα γνώση της δήλωσης αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Rhetor Law Firm στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης των υποτροφιών και συναινώ στην επεξεργασία τους για τον συγκεκριμένο σκοπό”.