ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νέα

Νέος Νόμος (Ν.4825/2021) για Digital Nomads και Επενδυτές

14 Σεπτεμβρίου 2021
Συνεργάτης Δικηγόρος:

O προσφάτως δημοσιευμένος νέος Νόμος υπ’ αρ. 4825/2021 (Α’ 157) με τίτλο «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις», προβλέπει, μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές και στον Κώδικα Μετανάστευσης.

Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι εξής:

• Με το άρθρο 8 του νέου Νόμου, εκσυγχρονίζεται η διαδικασία επίδοσης των απορριπτικών αποφάσεων, των αποφάσεων για ανάκληση αδειών διαμονής, με ενσωματωμένες αποφάσεις επιστροφής, καθώς και των αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας (άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4251/2014). Η επίδοση τους θα διενεργείται εφεξής, είτε α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών ή ο πληρεξούσιός του), είτε β) μέσω gov.gr στον προσωπικό λογαριασμό του αιτούντος είτε γ) με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη δηλωθείσα διεύθυνση διαμονής του αιτούντος ή στον πληρεξούσιό του, πέραν της ήδη υπάρχουσας διαδικασίας της επίδοσης με αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντα ή του πληρεξουσίου, που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η προς επίδοση απόφαση που έχει διαβιβαστεί μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Τ.Π.Ε, στη δηλωθείσα κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος, θεωρείται ότι επιδόθηκε μετά την παρέλευση 48 ωρών από την ηλεκτρονική αποστολή της.

• Με το άρθρο 10 του νέου Νόμου, δημιουργούνται επιπλέον κίνητρα επένδυσης στους πολίτες τρίτων χωρών, αφού εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα κινητικότητας των επενδυτών από τη μια κατηγορία επένδυσης σε άλλη κατηγορία επένδυσης μέσω της ρευστοποίησης της υφιστάμενης επένδυσής τους. Έτσι για παράδειγμα, πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν λάβουν άδεια διαμονής ως «επενδυτές για επένδυση σε τραπεζική κατάθεση ή άυλους τίτλους» (άρθρο 16 παρ. Γ του Ν. 4251/2014), θα μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν τα επενδυτικά τους κεφάλαια, τα οποία αφού τα ρευστοποιήσουν, θα τους παρέχεται η δυνατότητα να μεταβούν, είτε σε άλλο επενδυτικό προϊόν της προαναφερόμενης κατηγορίας (επενδυτές για επένδυση σε τραπεζική κατάθεση ή άυλους τίτλους» άρθρο 16 παρ. Γ), είτε να προβούν στην αγορά ακίνητης περιουσίας (Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή -άρθρο 20Β Ν. 4251/2014). Καθ’ όλη τη διάρκεια, της προαναφερόμενης «μετάβασης» δε, ο επενδυτής θα διατηρεί το δικαίωμα της νόμιμης διαμονής του στην Ελληνική Επικράτεια, ενώ τα ανωτέρω μάλιστα, θα καταλαμβάνουν και τα μέλη της οικογένειάς του. Τέλος, α) εισάγεται η δυνατότητα καταβολής του ποσού της επένδυσης και από συγγενικά πρόσωπα του αιτούντος, προς διευκόλυνση της διαδικασίας καθώς επίσης εισάγεται και β) η δυνατότητα του επενδυτή να προβεί αν το επιθυμεί, σε μέχρι τρεις (3) διακριτές επενδύσεις συνολικά, από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. Γ του Ν. 4251/2014 («επένδυση σε τραπεζική κατάθεση ή άυλους τίτλους»).

• Με το άρθρο 11 του νέου Νόμου, εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός των «ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΝΟΜΑΔΩΝ» (DIGITAL NOMADS). Η προβλεπόμενη ρύθμιση προβλέπει την χορήγηση Εθνικής Θεώρησης (VISA TYPE-D με χρονική διάρκεια παραμονής στην Ελληνική Επικράτεια έως δώδεκα μήνες) σε πολίτες τρίτων χωρών (αυτοαπασχολούμενους/ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς), οι οποίοι εργάζονται εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και μέσων που υποκαθιστούν την φυσική παρουσίας τους στον χώρο εργασίας, με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας, οι οποίοι δεσμεύονται ότι δε θα παρέχουν με οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα. Εφόσον συνεχίζουν να ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις και αφού έχει εισέλθει στην Ελληνική Επικράτεια, ο αιτών, μπορεί κατά το διάστημα ισχύος της προαναφερόμενης Εθνικής Θεώρησης Εισόδου, να αιτηθεί και να λάβει άδεια διαμονής διετούς (2) διάρκειας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από αίτησή του που κατατίθεται την υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Μάλιστα η ανωτέρω άδεια διαμονής δύναται να χορηγηθεί και στα μέλη της οικογένειάς του και ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη με σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου (εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις). Τέλος, να σημειωθεί ότι, κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται σχετικά με την υποχρέωση λήψης Εθνικής Θεώρησης εισόδου (VISA D), οι αιτούντες που έχουν εισέλθει στη χώρα με ομοιόμορφη θεώρηση (VISA C- διάρκειας μέχρι 90 ημερών) είτε με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης στη χώρα μας, έχουν και αυτοί, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας διαμονής, με την υποχρέωση όμως σε αυτή τη περίπτωση, να προσκομίσουν σαν επιπλέον δικαιολογητικό, μισθωτήριο κατοικίας, ή συμβόλαιο αγοράς ακινήτου στην Ελληνική Επικράτεια.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα νέα της κατηγορίας