ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Υπηρεσίες

Τηλεφωνικές καμπάνιες για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών: Ένας πονοκέφαλος για καλούντες (και καλούμενους)

01 Οκτωβρίου 2020
Επικεφαλής Γραφείου Αθηνών:

Η τηλεφωνική προώθηση αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι πρακτική ούτε νέα ούτε πρωτότυπη ούτε πρόσφατα ρυθμισμένη από τον νόμο. Παρόλα αυτά, η θέση σε εφαρμογή του GDPR προ διετίας έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκώς διογκούμενη αφύπνιση τόσο του καταναλωτικού κοινού όσο και των προμηθευτών των προς πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Πέραν του GDPR και του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η διάταξη του εθνικού δικαίου που ρυθμίζει το ζήτημα είναι το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006. Συνοπτικά, το πλαίσιο για να διεξάγεται νόμιμα τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών είναι το εξής:

Οι προμηθευτές μπορούν να πραγματοποιούν τηλεφωνικές διαφημιστικές κλήσεις, εκτός και αν ο καλούμενος έχει προηγουμένως δηλώσει ότι δεν τις επιθυμεί.

Το σύστημα αυτό ονομάζεται «opt-out» και σημαίνει ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να απευθύνουν τις αντιρρήσεις τους, όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους, είτε ειδικά, απευθείας στον διαφημιζόμενο, είτε γενικά, μέσω της εγγραφής τους στον ειδικό κατάλογο συνδρομητών του εκάστοτε παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας).

Επομένως πρέπει να ελέγχονται προηγουμένως δύο κατηγορίες αρχείων δηλώσεων:

  • Η πρώτη αφορά στους συνδρομητές τηλεφωνίας που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν διαφημιστικές κλήσεις γενικά (σύνολο των επί μέρους μητρώων του άρθρου 11 παρ. 2 ν. 3471/2006). Απαιτείται η λήψη από όλους τους επικοινωνιακούς παρόχους επικαιροποιημένων αντιγράφων των μητρώων του άρ. 11 του ν. 3471/2006 (μητρώα «opt-out») και να εξασφαλίζεται ότι είναι διαθέσιμες οι δηλώσεις των συνδρομητών που έχουν πραγματοποιηθεί έως τριάντα ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της τηλεφωνικής κλήσης, συνυπολογίζοντας κάθε είδους καθυστέρηση. Ο χρόνος αυτός των τριάντα ημερών κρίνεται απαραίτητος ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας των μητρώων χωρίς υπερβολική καθυστέρηση στην ικανοποίηση των δικαιωμάτων των συνδρομητών.
  • Η δεύτερη αναφέρεται στον ίδιο τον καταναλωτή και περιλαμβάνει:

α) Όσους, ελεύθερα και ρητά, δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν διαφημιστικές κλήσεις από τον συγκεκριμένο προμηθευτή (ακόμα και αν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο), και

β) όσους δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν διαφημιστικές κλήσεις ειδικά από τον συγκεκριμένο προμηθευτή, σε άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 21 GDPR ακόμα και αν δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ν. 3471/2006.

Επιπλέον:

  • Όλοι οι τηλεφωνικοί αριθμοί που πρέπει να εξαιρούνται από διαφημιστικές κλήσεις πρέπει και να είναι άμεσα διαθέσιμοι.
  • Κατά τη διενέργεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, πρέπει να ενημερώνεται ο καλούμενος για την ταυτότητά του πωλητή, να μην αποκρύπτεται ούτε να παραποιείται ο αριθμός μας και να ενημερώνεται ο καταναλωτής τουλάχιστον για την δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα του.
  • Σε περίπτωση αντιρρήσεων από τον καλούμενο στο να δέχεται κλήσεις από τον προμηθευτή, πρέπει να ακολουθείται σαφώς ορισμένη διαδικασία που διασφαλίζει ότι ο αριθμός αυτός θα εξαιρείται από οποιαδήποτε τηλεφωνική προωθητική/διαφημιστική ενέργεια στο μέλλον.

Προσοχή: η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης δεν πρέπει να συγχέεται με την εγγραφή στο μητρώο «opt-out», καθότι η δεύτερη υποδηλώνει βούληση του συνδρομητή να εξαιρείται ο αριθμός του από κάθε τηλεφωνική προωθητική ενέργεια οποιουδήποτε διαφημιζόμενου.

  • Πριν την υλοποίηση της καμπάνιας πρέπει να ορίζονται εγγράφως, κατάλληλες διαδικασίες και να δίνονται αντίστοιχες έγγραφες οδηγίες που, κατ’ ελάχιστον, να περιλαμβάνουν: το πώς θα διενεργείται η διαδικασία τηλεφωνικών κλήσεων, τα στοιχεία που είναι υποχρεωμένος ο τηλεφωνητής να αναφέρει κατά την κλήση, αναλυτικότερες πληροφορίες για το πώς μπορεί να γίνει η ικανοποίηση των δικαιωμάτων των καλούμενων συνδρομητών.
  • Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να τηρούν αρχεία (log-files) με τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διερεύνηση κάθε παραπόνου. Τέτοια είναι τα εξωτερικά στοιχεία επικοινωνίας (οπωσδήποτε ημερομηνία και ώρα κλήσης, αριθμοί καλούντος και καλούμενου), των οποίων η τήρηση πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο για διάστημα ενός έτους.Όπως αναρτήθηκε στο: www.seleo.gr 

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα νέα της κατηγορίας