ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νέα

Η νομιμότητα της επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων με αφορμή την υπ' αριθμ. 30/2021 απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

16 Σεπτεμβρίου 2021
Συνεργάτης Δικηγόρος:
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, η οποία συνιστά πράξη επεξεργασίας, είναι αναμφίβολα ένα καθημερινό φαινόμενο, το οποίο ξεκινά από τις πιο απλές εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής και εκτείνεται σε πιο σύνθετα ζητήματα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, οφείλουν να διαμορφώνουν τις διαδικασίες και τα τεχνικά και οργανωτικά συστήματά τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αποδεικνύουν, ανά πάσα στιγμή, τόσο ενώπιον των εποπτικών αρχών όσο και των δικαστηρίων, ότι είναι πλήρως συμμορφωμένοι με όσα προβλέπει ο ΓΚΠΔ (αρχή λογοδοσίας).

Η εισαγωγή της αρχής της λογοδοσίας επί της ουσίας μετατοπίζει το «βάρος της απόδειξης», όσον αφορά τη νομιμότητα της επεξεργασίας και τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, στους ίδιους τους υπευθύνους επεξεργασίας ή τους εκτελούντες. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται με βάση την αρχή της λογοδοσίας να επιλέξει την κατάλληλη νομική βάση εκ των προβλεπόμενων από το άρθρο 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, καθώς και να είναι σε θέση να αποδείξει στο πλαίσιο της εσωτερικής συμμόρφωσης την τήρηση των αρχών του άρθρου 5 παρ. 1 ΓΚΠΔ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ) εξέτασε καταγγελία κατά Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου για διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του καταγγέλλοντος σε τρίτους χωρίς νόμιμη βάση και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του τελευταίου για τον σκοπό της περαιτέρω επεξεργασίας και διαπίστωσε ότι έλαβε χώρα παραβίαση του άρθρου 14 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1 ΓΚΠΔ καθώς και της αρχής της νόμιμης, αντικειμενικής και διαφανούς επεξεργασίας κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 α’ του ΓΚΠΔ, με αποτέλεσμα να επιβάλει χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Η ΑΠΔΠΧ με την εν λόγω απόφασή της, πέραν της θεμελιώδους σημασίας της αρχής της λογοδοσίας για την ορθή εφαρμογή του ΓΚΠΔ, υπογράμμισε ρητά ότι η ύπαρξη ενός νομίμου θεμελίου κατά το άρθρο 6 ΓΚΠΔ, το οποίο βέβαια στην εξετασθείσα περίπτωση δεν υπήρχε, δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας από την τήρηση των αρχών του άρθρου 5 ΓΚΠΔ. Αυτό επί της ουσίας σημαίνει ότι δεν αρκεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας να προσδιορίσει τη σωστή νομική βάση της επεξεργασίας αλλά θα πρέπει επιπλέον να τηρήσει απαρέγκλιτα όλες τις αρχές της νομιμότητας αυτής που απαιτεί ο ΓΚΠΔ, άλλως η επεξεργασία καθίσταται μη νόμιμη στο σύνολό της.

Πρόκειται για μία απόφαση η οποία εξετάζει ίσως το πιο βασικό όλων των ζητημάτων επεξεργασίας δεδομένων, τη νομιμότητα αυτής, τρία και πλέον έτη μετά τη θέση σε ισχύ του ΓΚΠΔ. Αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι ο ΓΚΠΔ δεν αποτελεί μόνο ένα νομοθετικό πλαίσιο αλλά εισάγει και μια νέα κουλτούρα ευθύνης και συμμόρφωσης, η νομιμότητα της επεξεργασίας υπό το πρίσμα της αρχής της λογοδοσίας φαίνεται να είναι η απαρχή μίας νέας εποχής προστασίας της ιδιωτικότητας.

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα νέα της κατηγορίας