ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Golden Visa

Golden Visa

Η εταιρεία μας, μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών της, παρέχει πλήρη κάλυψη και νομική συμβουλή σε όλα τα στάδια που απαιτούνται, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός, όσο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του, να εισέλθουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και μέσω επένδυσης σε ακίνητη περιουσία αξίας τουλάχιστον 250.000€, να αποκτήσουν την μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή (άρθρο 20Β του Ν. 4251/2014) (Πρόγραμμα GOLDEN VISA). Ειδικότερα η εταιρεία μας παρέχει :

  • Νομική συμβουλή και μελέτη φακέλου του ενδιαφερόμενου, ώστε να διαπιστωθεί αν ο ίδιος και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του, πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου
  • Έκδοση Ελληνικού Α.Φ.Μ για τον ενδιαφερόμενο και όλα τα εξαρτώμενα μέλη
  • Άνοιγμα Ελληνικού τραπεζικού λογαριασμού και συνδρομή στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών (μεταφράσεις, επικυρώσεις κτλ)
  • Πλήρης νομικός έλεγχος (βαρών, ιδιοκτησίας κτλ) του ακινήτου που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος και νομική συμβουλή σε όλα τα στάδια της αγοραπωλησίας μέχρι και την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου
  • Συγκέντρωση όλων των απαραιτήτων νόμιμων δικαιολογητικών και κατάθεση φακέλου στην αρμόδια αποκεντρωμένη διοίκηση
  • Συντονισμός βιομετρικών εξετάσεων και παρακολούθηση υπόθεσης μέχρι την έκδοση της απόφασης
  • Πλήρη Δικαστική προστασία (προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ)

FAQs

Ο Νόμος 4251/2014 αναφέρει ότι από τη στιγμή της λήψης των βιομετρικών εξετάσεων, ο χρόνος ανέρχεται σε 2 μήνες, πλην όμως στην πράξη και αναλόγως της Περιφέρειας που θα κατατεθεί ο φάκελος του επενδυτή, ο χρόνος εξέτασης μπορεί και να ξεπεράσει τους 6 μήνες. Καθόλη τη διάρκεια εξέτασης του φακέλου ο επενδυτής έχει το δικαίωμα να παραμείνει στην Ελλάδα. 

Mόνο εφ’ όσον προέρχεται από χώρα, οι πολίτες της οποίας απαιτείται να έχουν θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν στην Ελλάδα.

- Μπορεί να διαμείνει συνεχόμενα στην Ελλάδα καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής

– Μπορεί να ταξιδέψει σε άλλες χώρες της ζώνης Σένγκεν για έως τρεις μήνες ανά εξάμηνο.

– Έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και παιδείας, όπως και οι Έλληνες πολίτες

Ναι, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα παραμείνει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια, πριν από την αίτησή του για ελληνική ιθαγένεια και ότι πληροί επίσης τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον ελληνικό κώδικα ιθαγένειας (Ν. 3284/2004).

Όχι. Έχει όμως τη δυνατότητα να είναι μέτοχος, μέλος Δ.Σ. ή διευθύνων σύμβουλος εταιρείας.

Τα μέλη της οικογενείας του επενδυτή, δικαιούνται, επίσης, ατομικής αδείας διαμονής. Θα πρέπει να καταθέσουν ατομικές αιτήσεις. Η δική τους άδεια διαμονής ανανεώνεται ή / και λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας.

Ναι, μπορεί να ανανενώεται ανά πέντε (5) έτη κάθε φορά,  υπό την προϋπόθεση ότι ο επενδυτής διατηρεί το ακίνητο στη κυριότητά του

5 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Όχι, προβλέπονται περισσότερες εναλλακτικές δυνατότητες:

-αγορά ακίνητης περιουσίας, ή

-χρονομεριστική μίσθωση τουλάχιστον δεκαετούς διαρκείας, ή

-μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, τουλάχιστον δεκαετούς διαρκείας

υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος 4251/2014

Ναι, αρκεί οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του νομικού προσώπου να ανήκουν εξ’ ολοκλήρου στον επενδυτή.

O επενδυτής μπορεί να αποκτήσει την Golden Visa έχοντας στην ιδιοκτησία είτε ένα ακίνητο είτε περισσότερα των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ