ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νέα

Τι ισχύει για τις Ευρωπαϊκές Διαταγές Πληρωμής;

18 Μαρτίου 2020
Συνεργάτης Δικηγόρος:

Επί συγκεκριμένης υπόθεσης που χειρίστηκε η δικηγορική εταιρία Rhetor, με την υπ΄αριθμ. 309/21-2-2019 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης εφάρμοσε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σε διασυνοριακή διαφορά αποδεχόμενο τους πραγματικούς και νομικούς ισχυρισμούς του αιτούντος δανειστή, του οποίου η χρηματική αξίωση θα ικανοποιηθεί άμεσα.

Την 1.1.2007 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΚ) 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Η ενεργοποίηση του εν λόγω ευρωπαϊκού μηχανισμού αποσκοπεί στην ταχεία και αποτελεσματική είσπραξη μη αμφισβητούμενων αξιώσεων, δεδομένου ότι οι καθυστερημένες πληρωμές αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες πτώχευσης που απειλεί ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τόσο το περιεχόμενο όσο και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαταγής πληρωμής που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποικίλλουν σημαντικά. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις οι ισχύουσες εθνικές διαδικασίες είναι ανεφάρμοστες στις διασυνοριακές υποθέσεις.

Συνεπώς καθίσταται σαφές ότι η ευδοκίμηση των εθνικών διαδικασιών διαταγής πληρωμής είναι ιδιαίτερα δυσχερής έως αδύνατη στην περίπτωση των διασυνοριακών διαφορών. Τα εν λόγω εμπόδια απαιτούν την παρέμβαση του κοινοτικού νομοθέτη που να κατοχυρώνει την ύπαρξη ισότιμων όρων για τους δανειστές και τους οφειλέτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της θέσπισης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι η απλούστευση, επιτάχυνση και μείωση των εξόδων της εκδίκασης διασυνοριακών διαφορών όσον αφορά μη αμφισβητούμενες χρηματικές αξιώσεις καθώς και η εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής σε όλα τα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται άμεσα η αξίωση του δανειστή, όταν μάλιστα αυτή απορρέει από μία εκκαθαρισμένη απαίτηση και αντανακλαστικά αποκαθίσταται η ομαλότητα του συναλλακτικού βίου.

Η δικηγορική εταιρία Rhetor με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της, ελέγχοντας τις προϋποθέσεις εφαρμογής του ανωτέρω κανονισμού, μπορεί να συνδράμει στην διαδικασία ικανοποίησης των οικονομικών σας αξιώσεων και εντός της Ε.Ε.

Βιβή Πιτσαρή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Διαβάστε ακόμη

Περισσότερα νέα της κατηγορίας