ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Νέα

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών για Αγρότες

13 Ιουνίου 2019

Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού (Ν. 4172/2013) έχουν πλέον και 338.000  αγρότες  με οφειλές προς τον Ο.Γ.Α, καθώς και 23.000 αγρότες με οφειλές  προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα! Η δυνατότητα αυτή θα ισχύει αρχικώς μέχρι 31-12-2018, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η παράταση ισχύος της εν λόγω ρύθμισης .

Οι τέσσερις (4) βασικοί άξονες της ως άνω αναφερόμενης δυνατότητας ρύθμισης οφειλών που έχουν πλέον οι αγρότες, συνοψίζονται στα εξής τέσσερα σημεία : α.  δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου έως 60%, κατά περίπτωση, εφόσον η εξόφληση συμφωνηθεί να γίνει εντός τριμήνου -και με κατά  περίπτωση διαγραφή κεφαλαίου μέχρι και 40%, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει τη διαδικασία των 120 δόσεων σε διάστημα 10 ετών-, β. δυνατότητα διαγραφής ΟΛΩΝ των τόκων υπερημερίας, καθώς και διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων του Δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, γ. επανεξέταση των συμφωνημένων  επιτοκίων,  αλλά και δ. δυνατότητα πώλησης ακινήτων με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος χρέους.

Η ως άνω ρύθμιση αφορά  όλες τις βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική αρχή, που αφορούν την φορολογική ιδιότητα των αγροτών. Ειδικότερα και ενδεικτικά, οι οφειλές που μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αφορούν χρέη αγροτών προς την εφορία για εισόδημα, Φ.ΠΑ, προς τον ΟΓΑ για τις ασφαλιστικές τους εισφορές, για οφειλές προς τράπεζες που βρίσκονται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.), πρώην Τ.Τ, πρώην F.B.B, πρώην Probank, πρώην Proton, πρώην  Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε., πρώην Συνεταιριστικές Τράπεζες κ.λ.π), καθώς και βεβαιωμένα χρέη προς τον ΕΛΓΑ.

Πραγματική και απρόσμενη ανάσα στις αγροτικές οφειλές δίδει η παραπάνω νομοθετική πρόβλεψη! Πρόκειται για μια πραγματική ευκαιρία για όλους τους οφειλέτες αυτής της κατηγορίας, που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η Rhetor Law Firm αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας υπαγωγής στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και ειδικότερα:

(α) τη συγκέντρωση του συνόλου των δικαιολογητικών εγγράφων, (β) τη διαδικασία συμπλήρωσης των πεδίων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και (γ) την παρακολούθηση της όλης διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές του οφειλέτη μέχρι και το τελικό αποτέλεσμα.

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε άμεσα στην απόλυτα εξειδικευμένη ομάδα Εξωδικαστικού Μηχανισμού της εταιρίας μας, η οποία αποτελείται από εξειδικευμένο οικονομολόγο και δικηγόρους με τομείς δραστηριότητας το τραπεζικό και το φορολογικό δίκαιο.